Gældende for produkter leveret af

NDI Group A/S, Merkurvej 7, DK-6650 Brørup, CVR-nummer 81203113 – i det følgende kaldet NDI.

 

Garantibestemmelse

Da dæk og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid og/eller overlast, kan der ikke indrømmes nogen bestemt kilo­meter- eller anden garanti. Dæk og slanger, der skønnes at være defekte, kan indsendes U-franko til NDI for­synet med de nødvendige oplysninger. Hvis undersøgelsen viser, at der er tale om fabrikations- eller materialefejl, vil der blive ydet godtgørelser inkl. det nævnte fragtudlæg, i forhold til værdien af udnyttelsesgraden og i øvrigt i overensstemmelse med gældende købelov ­(under forudsætning af at varen ikke er ældre end 6 år fra produktionsdato eller 5 år fra indkøbsdato).

 

Produktansvar

Erstatning for evt. personskade og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar. NDI er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af NDI. NDI er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning NDI måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde NDI skadesløs i samme omfang, som NDIs ansvar er begrænset efter ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. NDI og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet eller ydelsen.

 

Returnering og ombytning af varer

Returnering og ombytning af produkter kan kun finde sted efter forudgående aftale med NDI. Ved ønske om returnering af korrekt leverede produkter inden 30 dage efter leveringsdato fratrækkes følgende gebyr af produktets fakturerede nettopris:

• Ubeskadigede umonterede dæk og stålfælge 10%.

• Ubeskadigede umonterede alufælge og batterier i original intakt emballage 10%.

• Ubeskadigede rengjorte dæk og stålfælge samlet til komplette hjul (afmont.) 20%.

• Dæk, fælge og komplette hjul, som har været monteret på køretøj, tages ikke retur.

• Alufælge og batterier uden emballage eller i beskadiget emballage tages ikke retur.

• Lakerede eller specialfremstillede landbrugsfælge og tvillinghjul tages ikke retur.

• Produkter købt for mere end 30 dage siden tages ikke retur.

 

Udeblivelse af levering eller beskadigelse

Hvis der ikke er taget forbehold for manglende levering, eller at varen er modtaget i beskadiget tilstand senere end 8 dage efter modtagelsen, anses varen for leveret iht. til aftale i korrekt stand.

Hvis en vare modtages i en synlig beskadiget tilstand, skal der tages forbehold herfor på de transportpapirer der følger med varen, specielt skal der gøres anmærkning på fragtbrevet ved modtagelse, hvis transporten udføres af en tredje part – vognmand eller post.

 

Der tages forbehold for trykfejl.